ul. S. Jabłońskiego 7/7, 35-068 Rzeszów
+ 48 797 55 55 01
info@prospe.org
PL EN

Statute

Statut Fundacji Pro Spe

Postanowienia ogólne

 

 

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą PRO SPE, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Maciej Gierula zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza mgr Danutę Grotowską w kancelarii notarialnej
 2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn. Dz.u. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.).
 3. Fundacja jest apolityczna.

 

§ 2

 

Fundacja ma osobowość prawną.

 

§ 3

 

Siedzibą fundacji jest miasto Rzeszów.

 

§ 4

 

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek.
 3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 4. Fundacja używa chronionych prawem nazwy oraz znaku graficznego, odróżniających ją od innych tego typu jednostek.

 

§ 5

 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

 

Cele i zasady działania Fundacji.

 

§ 6

 

Celami Fundacji są:

 1. Inicjowanie i wspieranie pastoralnych, charytatywnych i ogólnie pomocowych działań dla mieszkańców Gruzji i Kaukazu oraz w innych krajach.
 2. Szerzenie idei wolontariatu w ramach działalności charytatywnej i pomocowej.
 3. Pomocy w zakresie dbałości o zabytki szczególnie w Gruzji i terenie Kaukazu południowego oraz w innych krajach
 4. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 5. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, turystyczna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
 6. Dobroczynne fundowanie nagród, stypendiów lub upominków oraz udzielanie innego rodzaju pomocy dla osób i instytucji objętych działaniem Fundacji.

 

 

§ 7

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie poradnictwa i koordynacji własnych projektów.
 2. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.
 3. Inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej.
 4. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą oraz charytatywną i pastoralną.
 5. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami o zasięgu międzynarodowego działania w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 6. Współpracę z misjonarzami Kościoła Katolickiego i wolontariuszami.
 7. Koordynowanie współpracy pomiędzy instytucjami w Gruzji i Polski oraz innych krajów chcących pomagać na Zakaukaziu lub wymagających pomocy charytatywnej czy edukacyjnej.
 8. Organizacja zbiórek, imprez charytatywnych, koncertów, zawodów, wystaw, konkursów itp.
 9. Organizacja wyjazdów dla współpracowników, wolontariuszy oraz wyjazdów turystycznych dla Polaków do Gruzji jak i Gruzinów do Polski oraz szerzenie turystyki do Gruzji wszędzie tam gdzie znajduje ona zainteresowanie.
 10. Finansowanie sprzętu do Gruzji i innych krajów wymagających pomocy.
 11. Współpraca z mediami oraz środowiskami: akademickim, szkolnym, artystycznym innymi chcącymi pomagać na rzecz Gruzji i działalności misyjnej w wielu krajach Świata.
 12. Przyznawanie nagród i stypendiów.
 13. Podnoszenie świadomości ekologicznej w Gruzji innych krajach świata.
 14. Podejmowanie innych działań zgodnych z celami Fundacji.

 

 

§ 8

 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

 

Majątek i dochody Fundacji.

 

§ 9

 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie: 2.500 (dwa tysiące pięćset) złotych (w tym 1500 PLN na cele statutowe i 1000 PLN na działalność gospodarczą) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 

§ 10

 

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów, sponsoringu
 2. dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku Fundacji
 5. wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat, kapitałowych, papierów wartościowych oraz odsetek od udzielonych pożyczek,
 6. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

 

 

§ 11

 

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

Władze Fundacji.

 

§ 12

 

 1. Władzami fundacji są:
 2. Rada Fundacji,
 3. Zarząd Fundacji.
 4. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

 

Rada Fundacji.

 

§ 13

 

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

 

§ 14

 

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. Spotkanie jest możliwe także jako telekonferencja.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 

§ 15

 

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
 2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
 3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
 8. Podejmowanie decyzji o zmianie statutu.

 

 

§ 16

 

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

 

 

 

 

 

Zarząd Fundacji.

 

§ 17

 

 1. Fundator może być jednocześnie członkiem Zarządu.
 2. Fundator może być prezesem Fundacji.

 

§ 18

 

 1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
 4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

 

§ 19

 

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 3. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 4. uchwalanie regulaminów,
 5. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 6. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 7. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
 8. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 9. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
 10. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. Można głosować pisemnie w formie listownej.
 11. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu drogą telefoniczną lub mailową.
 12. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 13. Zarząd co roku, do dnia 31 grudnia, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

 

Sposób Reprezentacji

 

§ 20

 

 1. Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa jednoosobowo prezes zarządu lub dwaj członkowie zarządu działający łącznie.
 2. W sprawach związanych z zatrudniania pracowników oraz w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej kwoty 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych wymagany jest podpis dwóch członków zarządu w tym prezesa.

 

Działalność gospodarcza

 

§ 21

 

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 2. Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów statutowych.

 

§ 22

 

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:

1) Działalność wydawnicza – (PKD 58.11 Z);

2) Działalność poligraficzna – (PKD 18.12.Z);

3) Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.19.Z);

4) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych- (PKD 72.20.Z);

5) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)

6) Działalność związana z organizacja targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)

7) Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane – (85.59.B).

 

 

Zmiana Statutu

 

§ 23

 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

 

Połączenie z inną fundacją.

 

§ 24

 

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 

§ 25

 

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

 

Likwidacja Fundacji.

 

§ 26

 

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

 

§ 27

 

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

 

 

 

§ 28

 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

 

 

 

 

Za dzień wejścia w życie Statutu uważa się dzień jej zarejestrowania przez Sąd Rejonowy.

Copyright 2019 by Pro Spe Foundation. All rights reserved.