Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej prospe.org czyli usługi świadczonej drogą elektroniczną przez administratora portalu Fundację Pro Spe (dalej: Fundacja).
 2. Operatorem serwisu jest Fundacja Pro Spe z siedzibą w Rzeszowie, ul. Jabłońskiego 7/7, 35-068, wpisana do rejestru fundacji Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000607263 („Operator”).
 3. Operator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innymi przepisami prawa obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polski.
 4. Prawa własności intelektualnej do materiałów zawartych w Serwisie przysługują           wyłącznie Operatorowi, o ile nie zawierają odmiennej informacji. Jakiekolwiek kopiowanie, drukowanie, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 

II. RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. W zakresie świadczonych usług Operator umożliwia Użytkownikowi:

1)     uzyskanie informacji dotyczących działalności Fundacji;

2)     pobieranie różnego rodzaju dokumentów, formularzy związanych z działalnością           Fundacji;

3)     zapoznanie się ze sprawozdaniami z działalności Fundacji;

 1. Usługi świadczone są nieodpłatnie.

 

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Do korzystania ze strony niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu strony.
 3. Fundacja umożliwia umieszczanie komentarzy pod niektórymi prezentowanymi na stronie tekstami. Fundacja nie moderuje wpisów na stronie, a umieszczenie komentarza nie wymaga podawania informacji o komentującym ani wcześniejszej rejestracji. Na stronie automatycznie publikowane są wszystkie przesłane komentarze, jednak Fundacja zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy niezgodnych regulaminem.
 4. Użytkownik strony publikuje komentarze we własnym imieniu i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 5. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników komentarzy:
 • sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem;
 • wzywających do dyskryminacji lub nienawiści, w szczególności na tle rasowym, wyznaniowym, etnicznym, orientacji seksualnej;
 • propagujących przemoc;
 • zawierających treści wulgarne lub obraźliwe;
 • zawierających treści niezwiązane z tematyką strony, w tym treści o charakterze reklamowym;
 • mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich;
 • mających charakter spamu (dużej liczby komentarzy o jednakowej lub podobnej treści);
 • niebezpiecznych dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów informatycznych, w szczególności zawierających linki zagrażające bezpieczeństwu prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów informatycznych.
 1. Fundacja informuje o usunięciu komentarza ze strony oraz przyczynie jego usunięcia poprzez zamieszczenie własnego komentarza w miejsce usuniętego.
 2. Fundacja nie udostępnia w żadnej formie danych użytkowników strony innym podmiotom, chyba że dzieje się to za ich wyraźną zgodą lub na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 3. Fundacja dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, jednak informuje, że w wypadku awarii, bez względu na jej przyczynę, istnieje możliwość utraty zgromadzonych danych lub zakłócenia przesyłania danych na stronę.
 4. Fundacja zastrzega sobie prawo do wyłączenia strony lub ograniczenia możliwości zamieszczania komentarzy.
 5. Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania. Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie.
 6. Zakłócenia w funkcjonowaniu strony mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej (fundacjaprospe@gmail.com ). Zgłoszenia będą rozpatrywane na bieżąco przez Fundację w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

Fundacja zastrzega sobie możliwość pozostawienia zgłoszenia bez odpowiedzi, jeśli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości lub nieprzestrzegania regulaminu.

Uwagi i pytania dotyczące strony mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej (fundacjaprospe@gmail.com).

 

IV. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje dotyczące świadczonych usług.
 2. Reklamacje należy składać w formie listownej na adres Operatora
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Operatora niezwłocznie, w kolejności wpływu.
 4. Prawidłowo sformułowana reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

1)     określenie Użytkownika, tj. imię, nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej (o ile Użytkownik taki posiada);

2)     opis reklamacji;

3)     dopisek „REKLAMACJA” na przesyłce.

 1. Reklamacje niezawierające powyższych elementów nie będą rozpatrywane.
 2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację zostanie poinformowana na wskazany przez siebie adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej.

 

V. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Operator przetwarza informacje dotyczące Użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.
 2. Operator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.
 3. Dane Użytkownika będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z Serwisu, a następnie zostaną usunięte z systemu.
 4. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Operatora. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów Serwisu oraz usług oferowanych w jego ramach Użytkownik traci możliwość korzystania z nich.

 

VI. COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

1)     dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

2)     tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

3)     W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 3. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

VII. PŁATNOŚCI ONLINE

 1. Płatności on-line na stronie internetowej Fundacji Pro Spe obsługiwane są przez PayU oraz PayPal.
  Sposoby płatności:

  Darowizny stanowią dobrowolną wpłatę osób wspierających działania Fundacji.
  Darczyńca powinien zawrzeć w tytule przelewu cel, jakiemu darowizna ma służyć,
  np.:darowizna na cele statutowe, darowizna na realizację projektu itp.
  Do płatności internetowych w systemie PayU mają zastosowanie dokumenty firmy PayU: Regulamin usługi płatności kartami płatniczymi oraz Regulamin usługi płatności elektronicznych, a także Regulamin usługi konto PayU dla Kupujących
  Aby dowiedzieć się więcej o usłudze PayPal zapoznaj się z dokumentem firmy PayPal: Najważniejsze informacje i płatnościach i usługach, warunkami Umowy z użytkownikiem i zawarte w niej zasady oraz stosowane przez PayPal Zasady zachowania poufności.

 2. Karty płatnicze oraz płatności z salda konta PayPal/ PayU.
  Lista rodzajów kart jest dostępna na stronie paypal.com/pl i na www.payu.pl
 3. W razie wycofania darowizny dokonanej za pomocą karty płatniczej zwrot zostanie wykonany na rachunek karty użytej przy dokonanej płatności.
 4. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za przerwy techniczne lub inne zakłócenia w funkcjonowaniu banków Uczestników bądź systemów PayPal lub PayU, jeżeli z powodu takich przerw bądź zakłóceń nie zostanie wykonany przelew środków pieniężnych. Środki pieniężne wpłacone na Konto bankowe Organizatora lub za pośrednictwem systemów PayPal bądź PayU na poczet Programu zostaną przekazane na:
  1. 90% wszelkich zebranych środków pieniężnych Fundacja zobowiązuje się przekazać na pokrycie kosztów podwyższania standardów życia i zapewnienia środków finansowych na wszechstronną pomoc dla podopiecznych.
  2. 10% wszelkich zebranych środków pieniężnych Fundacja zobowiązuje się przekazać na realizację innych Celów Statutowych Fundacji.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Serwisu.
 2. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w treści Regulaminu lub modyfikacji określonych opcji Serwisu.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich umieszczenia na stronach Serwisu.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Copyright 2021 by Pro Spe Foundation. All rights reserved.