Statut

Nasze sprawozdanie znajdziesz w :

https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/pd/search_df

https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/
Po wpisaniu聽 KRS 0000 6072 63 wy艣wietlisz sprawozdanie 馃檪 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego_16285聽

 

Statut Fundacji Pro Spe

Postanowienia og贸lne

1

 1. Fundacja pod nazw膮 PRO SPE, zwana dalej Fundacj膮, ustanowiona przez: Maciej Gierula zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporz膮dzonym przez notariusza mgr Danut臋 Grotowsk膮 w kancelarii notarialnej
 2. Fundacja dzia艂a na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn. Dz.u. z聽1991 r., Nr 46, poz. 203 z p贸藕n. zm.).
 3. Fundacja jest apolityczna.

搂 2

Fundacja ma osobowo艣膰 prawn膮.

3

Siedzib膮 fundacji jest miasto Rzesz贸w.

搂 4

 1. Terenem dzia艂alno艣ci Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezb臋dnym dla w艂a艣ciwego realizowania cel贸w mo偶e ona prowadzi膰 dzia艂alno艣膰 tak偶e poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja mo偶e tworzy膰 oddzia艂y, zak艂ady, filie, biura i przedstawicielstwa a tak偶e przyst臋powa膰 do krajowych
  i mi臋dzynarodowych organizacji sp贸艂ek handlowych..
 3. Realizacja zada艅 statutowych Fundacji mo偶e by膰 prowadzona we wsp贸艂pracy z innymi podmiotami.
 4. Fundacja mo偶e dla cel贸w wsp贸艂pracy z zagranic膮 pos艂ugiwa膰 si臋 t艂umaczeniem nazwy w聽wybranych j臋zykach obcych.
 5. Fundacja u偶ywa chronionych prawem nazwy oraz znaku graficznego, odr贸偶niaj膮cych j膮 od innych tego typu jednostek.

搂 5

Fundacja mo偶e ustanawia膰 odznaki, medale honorowe i certyfikaty oraz przyznawa膰 je wraz z innymi nagrodami
i wyr贸偶nieniami, osobom fizycznym i prawnym zas艂u偶onym dla Fundacji.

Cele i zasady dzia艂ania Fundacji.

搂 6

 1. Celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy w ramach dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego.
 2. Celami Fundacji s膮:
 • Dzia艂alno艣膰 charytatywna w tym inicjowanie i wspieranie pastoralnych, charytatywnych i聽og贸lnie pomocowych dzia艂a艅 dla mieszka艅c贸w Gruzji i Kaukazu oraz w innych krajach w tym w Polsce.
 • Promocja i organizacja wolontariatu w tym szerzenie idei wolontariatu w ramach dzia艂alno艣ci charytatywnej
  i pomocowej.
 • Promowanie rewitalizacji w tym pomoc w zakresie dba艂o艣ci o zabytki szczeg贸lnie w聽Gruzji i terenie Kaukazu po艂udniowego oraz w innych krajach w tym w Polsce.
 • Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne wsp贸艂dzia艂anie w rozwoju spo艂ecze艅stwa obywatelskiego.
 • Dzia艂alno艣膰 na rzecz organizacji, kt贸rych celami statutowymi jest: dzia艂alno艣膰 naukowa, naukowo-techniczna, o艣wiatowa, kulturalna, turystyczna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony 艣rodowiska, dobroczynno艣ci, ochrony zdrowia i聽pomocy spo艂ecznej, rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej inwalid贸w.
 • Dobroczynne fundowanie nagr贸d, stypendi贸w lub upomink贸w oraz udzielanie innego rodzaju pomocy dla os贸b i instytucji obj臋tych dzia艂aniem Fundacji.
 • Pomoc spo艂eczna i inna dzia艂alno艣膰 pomocowa osobom ubogim i prze偶ywaj膮cym inne trudno艣ci, samotnym matkom, rodzinom, dzieciom i m艂odzie偶y, samotnym, bezdomnych, chorym, niepe艂nosprawnym, osobom
  w s臋dziwym wieku oraz wyr贸wnywanie szans mieszka艅c贸w Gruzji i Kaukazu oraz w innych krajach w tym w聽Polsce.
 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju 艣wiadomo艣ci narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszka艅c贸w Gruzji i Kaukazu oraz w innych krajach w tym w Polsce.
 • Wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa oraz krzewienie wiedzy o聽historii, kulturze i walorach miejsc Gruzji i Kaukazu oraz innych miejsc, do kt贸rych dostarczana jest pomoc.
 • Dzia艂alno艣膰 w zakresie ochrony i promocji zdrowia w艣r贸d mieszka艅c贸w Gruzji i聽Kaukazu oraz w innych krajach w tym w Polsce.
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej os贸b pozostaj膮cych bez pracy i聽zagro偶onych wykluczeniem spo艂ecznym w艣r贸d mieszka艅c贸w Gruzji i Kaukazu oraz w聽innych krajach w tym w Polsce.
 • Dzia艂alno艣膰 wspomagaj膮ca rozw贸j wsp贸lnot i spo艂eczno艣ci lokalnych w艣r贸d mieszka艅c贸w Gruzji i Kaukazu oraz w innych krajach w tym w Polsce.
 • Dzia艂alno艣膰 w zakresie nauki, edukacji, o艣wiaty i wychowania dla mieszka艅c贸w Gruzji i Kaukazu oraz w innych krajach w tym w Polsce.
 • Dzia艂alno艣膰 na rzecz dzieci i m艂odzie偶y, w tym wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y Gruzji i聽Kaukazu oraz w innych krajach w tym w Polsce.
 • Pomoc Polonii i Polakom za granic膮;
 • Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granic膮;
 • Dzia艂alno艣膰 na rzecz organizacji pozarz膮dowych i na rzecz rozwoju sektora organizacji pozarz膮dowych
 • Promowanie idei spo艂ecznej odpowiedzialno艣ci biznesu (CSR)
 • Promowanie wielokulturowo艣ci i tolerancji;
 • Dzia艂ania na rzecz budowania kapita艂u spo艂ecznego w Polsce i poza jej granicami

聽搂 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie dzia艂alno艣ci nieodp艂atnej po偶ytku publicznego w zakresie:
 • Prowadzenie poradnictwa i koordynacji w艂asnych projekt贸w.
 • Rzecznictwo interes贸w grup marginalizowanych spo艂ecznie.
 • Inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej.
 • Dzia艂alno艣膰 edukacyjn膮, wydawnicz膮 i badawcz膮 oraz charytatywn膮 i pastoraln膮.
 • Wsp贸艂prac臋 z w艂adzami samorz膮dowymi, rz膮dowymi i organizacjami pozarz膮dowymi oraz instytucjami o zasi臋gu mi臋dzynarodowego dzia艂ania w zakresie wymienionym w聽celach dzia艂ania Fundacji.
 • Wsp贸艂prac臋 z misjonarzami Ko艣cio艂a Katolickiego i wolontariuszami.
 • Koordynowanie wsp贸艂pracy pomi臋dzy instytucjami w Gruzji i Polski oraz innych kraj贸w chc膮cych pomaga膰 na Zakaukaziu lub wymagaj膮cych pomocy charytatywnej czy edukacyjnej.
 • Organizacj臋 zbi贸rek, imprez charytatywnych, koncert贸w, zawod贸w, wystaw, konkurs贸w itp.
 • Organizacj臋 wyjazd贸w dla wsp贸艂pracownik贸w, wolontariuszy oraz wyjazd贸w turystycznych dla Polak贸w do Gruzji jak i Gruzin贸w do Polski oraz szerzenie turystyki do Gruzji wsz臋dzie tam gdzie znajduje ona zainteresowanie.
 • Finansowanie zakupu b膮d藕 pozyskanie z r贸偶nych 藕r贸de艂 sprz臋tu medycznego i聽rehabilitacyjnego oraz transportu niniejszego sprz臋tu do Gruzji i innych kraj贸w wymagaj膮cych pomocy w tym Polski.
 • Wsp贸艂praca z mediami oraz 艣rodowiskami: akademickim, szkolnym, artystycznym innymi chc膮cymi pomaga膰 na rzecz Gruzji i dzia艂alno艣ci misyjnej w wielu krajach 艢wiata.
 • Przyznawanie nagr贸d i stypendi贸w.
 • Podnoszenie 艣wiadomo艣ci ekologicznej w Gruzji i innych krajach 艣wiata.
 • Podejmowanie innych dzia艂a艅 zgodnych z celami Fundacji.
 1. Prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej w zakresie okre艣lonym szczeg贸艂owo w Krajowym Rejestrze S膮dowym.

搂 8

Dla osi膮gni臋cia swych cel贸w Fundacja mo偶e wspiera膰 dzia艂alno艣膰 innych os贸b i instytucji zbie偶n膮 z jej celami.

Maj膮tek i dochody Fundacji.

9

Maj膮tek Fundacji stanowi jej fundusz za艂o偶ycielski w kwocie: 2.500 (dwa tysi膮ce pi臋膰set) z艂otych (w聽tym 1500 PLN na cele statutowe i 1000 PLN na dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮) oraz inne mienie nabyte przez Fundacj臋 w toku dzia艂ania.

搂 10

 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowi膮zania ca艂ym swoim maj膮tkiem.
 2. Fundacja nie ma prawa:
 • udziela膰 po偶yczek lub zabezpiecza膰 maj膮tkiem Fundacji zobowi膮za艅 w stosunku do fundator贸w, cz艂onk贸w organ贸w Fundacji lub pracownik贸w Fundacji oraz os贸b, z kt贸rymi pracownicy pozostaj膮 w zwi膮zku ma艂偶e艅skim albo w stosunku pokrewie艅stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie艅stwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo s膮 zwi膮zani z tytu艂u przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej 鈥瀘sobami bliskimi鈥,
 • przekazywa膰 maj膮tku Fundacji na rzecz fundator贸w, cz艂onk贸w organ贸w Fundacji lub pracownik贸w Fundacji oraz ich os贸b bliskich, na zasadach innych ni偶 w stosunku do os贸b trzecich, w szczeg贸lno艣ci je偶eli przekazanie to nast臋puje bezp艂atnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • wykorzystywa膰 maj膮tku Fundacji na rzecz fundator贸w, cz艂onk贸w organ贸w Fundacji lub pracownik贸w Fundacji oraz ich os贸b bliskich, na zasadach innych ni偶 w stosunku do os贸b trzecich, chyba 偶e to wykorzystanie bezpo艣rednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
 • zakupu na szczeg贸lnych zasadach towar贸w lub us艂ug od podmiot贸w, w kt贸rych uczestnicz膮 fundatorzy, cz艂onkowie organ贸w Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
 • udost臋pnia膰 konta Fundacji w celu zbierania 艣rodk贸w finansowych na indywidualne potrzeby.

搂 11

 1. Dochody Fundacji pochodzi膰 mog膮 w szczeg贸lno艣ci z:
 • darowizn, spadk贸w, zapis贸w os贸b fizycznych i prawnych
 • sponsoringu
 • dotacji i subwencji oraz grant贸w,
 • dochod贸w ze zbi贸rek i imprez publicznych,
 • dochod贸w z maj膮tku Fundacji
 • wp艂yw贸w pochodz膮cych z wk艂ad贸w na rachunkach bankowych, lokat, kapita艂owych, papier贸w warto艣ciowych oraz odsetek od udzielonych po偶yczek,
 • odp艂atnej dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego
 • dochod贸w z dzia艂alno艣ci gospodarczej prowadzonej przez Fundacj臋,
 • wp艂at 1% podatku od podatnik贸w (w przypadku posiadania przez Fundacj臋 statusu OPP)
 • innych 藕r贸de艂.
 1. Ca艂o艣膰 dochod贸w uzyskiwanych przez Fundacj臋 jest przeznaczana wy艂膮cznie na聽dzia艂alno艣膰 statutow膮.
 2. Dochody z dzia艂alno艣ci gospodarczej Fundacji s艂u偶膮 wy艂膮cznie realizacji cel贸w statutowych.

搂 12

 1. Dochody pochodz膮ce z dotacji, subwencji, darowizn, spadk贸w i zapis贸w mog膮 by膰 u偶yte na realizacj臋 cel贸w Fundacji i pokrycie koszt贸w jej dzia艂alno艣ci o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. W sprawach przyj臋cia darowizn i dziedziczenia o艣wiadczenia wymagane przepisami prawa sk艂ada Zarz膮d Fundacji.
 3. W przypadku powo艂ania fundacji do dziedziczenia jej zarz膮d sk艂ada o艣wiadczenie o przyj臋ciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Dzia艂alno艣膰 gospodarcza

搂 13

 1. Fundacja mo偶e prowadzi膰 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 na og贸lnych zasadach, okre艣lonych w聽odr臋bnych przepisach.
 2. Fundacja prowadzi dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 wy艂膮cznie w rozmiarach s艂u偶膮cych realizacji cel贸w statutowych jako dodatkow膮 w stosunku do dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego..
 3. Ca艂kowity doch贸d z dzia艂alno艣ci gospodarczej przeznaczany jest na realizacj臋 cel贸w statutowych.
 4. Fundacja prowadzi dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, nie pokrywaj膮c膮 si臋 z dzia艂alno艣ci膮 statutow膮 Fundacji, w zakresie m.in.:
 • us艂ug promocyjnych, reklamowych i marketingowych oraz badania rynku i opinii publicznej,
 • handlu hurtowego i detalicznego, wynajmu b膮d藕 dzier偶awy sprz臋tu, akcesori贸w, urz膮dze艅 medycznych i rehabilitacyjnych, 艣rodk贸w farmaceutycznych, materia艂贸w medycznych i higieniczno-sanitarnych oraz innych s艂u偶膮cym higienie i zdrowiu,
 • wydawnictw, rejestracji d藕wi臋ku i obrazu, poligrafii,
 • dzia艂alno艣ci zwi膮zanych z organizacj膮 targ贸w, wystaw, konferencji, kongres贸w, koncert贸w,
 • us艂ug hotelarskich i 偶ywieniowych na potrzeby kongres贸w, konferencji, wystaw, targ贸w, spotka艅, sympozj贸w i zjazd贸w, spotka艅 integracyjnych i rekreacyjnych oraz szkole艅.
 • Prowadzenia pozaszkolnych form kszta艂cenia
 1. Szczeg贸艂owy zakres dzia艂alno艣ci gospodarczej Fundacji jest zawarty w ewidencji KRS.

W艂adze Fundacji.

搂 14

 1. W艂adzami fundacji s膮:
 • Rada Fundacji,
 • Zarz膮d Fundacji.
 1. Cz艂onkowie Rady Fundacji nie pobieraj膮 wynagrodzenia z tytu艂u udzia艂u w pracach tego organu, z聽wyj膮tkiem zwrotu udokumentowanych wydatk贸w zwi膮zanych z uczestnictwem w pracach tych organ贸w, w tym koszt贸w podr贸偶y.

Rada Fundacji.

15

 1. Rada Fundacji jest organem stanowi膮cym, kontrolnym i opiniuj膮cym Fundacji.
 2. Rada Fundacji sk艂ada si臋 z trzech do sze艣ciu cz艂onk贸w.
 3. Cz艂onk贸w pierwszego sk艂adu Rady powo艂uje Fundator. Nast臋pnych cz艂onk贸w Rady na miejsce os贸b, kt贸re przesta艂y pe艂ni膰 t臋 funkcj臋 lub dla rozszerzenia sk艂adu Rady, powo艂uje sw膮 decyzj膮 Rada.
 4. W szczeg贸lnie uzasadnionych przypadkach odwo艂anie cz艂onka Rady i przez to pozbawienie go cz艂onkostwa w Radzie, mo偶e nast膮pi膰 w wyniku uchwa艂y podj臋tej jednog艂o艣nie przez pozosta艂ych cz艂onk贸w Rady Fundacji.
 5. Cz艂onkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z cz艂onkostwa lub 艣mierci cz艂onka Rady.
 6. Cz艂onek Rady Fundacji nie mo偶e by膰 jednocze艣nie Cz艂onkiem Zarz膮du ani pozostawa膰 w zwi膮zku ma艂偶e艅skim z cz艂onkiem zarz膮du, we wsp贸lnym po偶yciu, stosunku pokrewie艅stwa, powinowactwa lub podleg艂o艣ci s艂u偶bowej.
 7. Cz艂onkiem Rady Fundacji nie mo偶e by膰 osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przest臋pstwo umy艣lne 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub przest臋pstwo skarbowe.
 8. Cz艂onek Rady Fundacji ma obowi膮zek bezzw艂ocznego zawiadomienia Rady Fundacji o zaistnieniu okoliczno艣ci opisanych w ust. 2.
 9. Cz艂onek Rady Fundacji mo偶e otrzymywa膰 z tytu艂u pe艂nienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych koszt贸w lub wynagrodzenie w wysoko艣ci nie wy偶szej ni偶 przeci臋tne miesi臋czne wynagrodzenie w sektorze przedsi臋biorstw og艂oszone przez Prezesa G艂贸wnego Urz臋du Statystycznego za rok poprzedni
 10. W razie powo艂ania cz艂onka Rady Fundacji, za jego zgod膮, do Zarz膮du Fundacji lub nawi膮zania przez cz艂onka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacj膮 鈥 cz艂onkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pe艂nienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 11. Rada wybiera ze swego grona Przewodnicz膮cego Rady. Przewodnicz膮cy Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje j膮 na zewn膮trz oraz zwo艂uje i przewodniczy zebraniom Rady.

搂 16

 1. Rada Fundacji zbiera si臋 co najmniej raz w roku. Spotkanie jest mo偶liwe tak偶e jako telekonferencja.
 2. Rad臋 Fundacji zwo艂uje Przewodnicz膮cy Rady z w艂asnej inicjatywy albo na wniosek Zarz膮du lub Fundatora, zg艂oszony na pi艣mie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwa艂 鈥 zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w, w razie r贸wnej liczby g艂os贸w decyduje g艂os Przewodnicz膮cego.

搂 17

 1. Do zada艅 Rady nale偶y w szczeg贸lno艣ci:
 2. Powo艂ywanie i odwo艂ywanie Prezesa i cz艂onk贸w Zarz膮du.
 3. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu cz艂onk贸w Zarz膮du i ustalanie ich wynagrodzenia.
 4. Ocena pracy Zarz膮du, przyjmowanie corocznych sprawozda艅 lub bilansu i udzielanie cz艂onkom Zarz膮du absolutorium.
 5. Kontrolowanie bie偶膮cej dzia艂alno艣ci Zarz膮du Fundacji.
 6. Wytyczanie g艂贸wnych kierunk贸w dzia艂alno艣ci Fundacji.
 7. Nadz贸r nad dzia艂alno艣ci膮 Fundacji.
 8. Podejmowanie na wniosek Zarz膮du Fundacji decyzji o po艂膮czeniu z inn膮 Fundacj膮 lub o likwidacji Fundacji.
 9. Podejmowanie decyzji o zmianie statutu.

搂 18

Rada Fundacji w celu wykonania swych zada艅 jest uprawniona do:

 1. 偶膮dania od Zarz膮du Fundacji przedstawienia wszelkich dokument贸w dotycz膮cych dzia艂alno艣ci Fundacji,
 2. dokonywania rewizji maj膮tku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarz膮d Fundacji.

19

 1. Fundator mo偶e by膰 jednocze艣nie cz艂onkiem Zarz膮du.
 2. Fundator mo偶e by膰 prezesem Fundacji.

搂 20

 1. Zarz膮d Fundacji sk艂ada si臋 z nie wi臋cej ni偶 trzech os贸b powo艂ywanych przez Rad臋 Fundacji na trzyletni膮 kadencj臋.
 2. Cz艂onkiem zarz膮du nie mo偶e by膰 osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przest臋pstwo umy艣lne 艣cigane
  z oskar偶enia publicznego lub przest臋pstwo skarbowe.
 3. Funkcj臋 cz艂onka Zarz膮du mo偶na pe艂ni膰 przez wi臋cej ni偶 jedn膮 kadencj臋.
 4. Rada Fundacji powo艂uje Prezesa Zarz膮du.
 5. Zarz膮d Fundacji w ca艂o艣ci lub jej poszczeg贸lni cz艂onkowie mog膮 by膰 odwo艂ani przez Rad臋 Fundacji przed up艂ywem kadencji w drodze uchwa艂y podj臋tej jednomy艣lnie przez wszystkich cz艂onk贸w Rady.

搂 21

 1. Zarz膮d kieruje dzia艂alno艣ci膮 Fundacji i reprezentuje j膮 na zewn膮trz.
 2. Do zada艅 Zarz膮du nale偶y w szczeg贸lno艣ci:
 • uchwalanie rocznych plan贸w dzia艂ania Fundacji oraz plan贸w finansowych,
 • uchwalanie regulamin贸w,
 • sprawowanie zarz膮du maj膮tkiem Fundacji,
 • ustalanie wielko艣ci zatrudnienia i wysoko艣ci 艣rodk贸w na wynagrodzenia pracownik贸w Fundacji,
 • podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organ贸w,
 • przyjmowanie darowizn, spadk贸w i zapis贸w, subwencji i dotacji,
 • wyst臋powanie z wnioskiem i wyra偶anie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, po艂膮czenia z inn膮 Fundacj膮 oraz likwidacja Fundacji.
 1. Zarz膮d podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwa艂 鈥 zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w jego cz艂onk贸w obecnych na posiedzeniu Zarz膮du. Mo偶na g艂osowa膰 pisemnie w formie listownej.
 2. O posiedzeniu musz膮 by膰 powiadomieni wszyscy cz艂onkowie Zarz膮du drog膮 telefoniczn膮 lub mailow膮.
 3. Zarz膮d mo偶e powo艂ywa膰 pe艂nomocnik贸w do kierowania wyodr臋bnion膮 sfer膮 spraw nale偶膮cych do zada艅 Fundacji.
 4. Zarz膮d co roku, do dnia 31 grudnia, zobowi膮zany jest przedk艂ada膰 Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Fundacji.

Spos贸b Reprezentacji

搂 22

 1. O艣wiadczenia woli w imieniu fundacji sk艂ada jednoosobowo prezes zarz膮du lub dwaj cz艂onkowie zarz膮du dzia艂aj膮cy 艂膮cznie.
 2. W sprawach zwi膮zanych z zatrudnianiem pracownik贸w oraz w sprawach zwi膮zanych z聽zaci膮ganiem zobowi膮za艅 maj膮tkowych powy偶ej kwoty 10.000 (dziesi臋膰 tysi臋cy) z艂otych wymagany jest podpis dw贸ch cz艂onk贸w zarz膮du w tym Prezesa Zarz膮du.

Zmiana Statutu

23

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgod膮 Zarz膮du Fundacji. Zmiany statutu mog膮 dotyczy膰 cel贸w dla realizacji, kt贸rych Fundacja zosta艂a ustanowiona i okre艣lonych w akcie za艂o偶ycielskim.

Po艂膮czenie z inn膮 fundacj膮.

搂 24

 1. Fundacja mo偶e si臋 po艂膮czy膰 z inn膮 fundacj膮 dla efektywnego realizowania swoich cel贸w.
 2. Po艂膮czenie z inn膮 fundacj膮 nie mo偶e nast膮pi膰, je偶eli w jego wyniku m贸g艂by ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

搂 25

W sprawach po艂膮czenia z inn膮 Fundacj膮 w艂a艣ciwy jest zarz膮d, przy czym jego decyzje zapadaj膮 w drodze jednomy艣lnej uchwa艂y i dla swej skuteczno艣ci wymagaj膮 zatwierdzenia przez Rad臋 Fundacji.

Likwidacja Fundacji.

26

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osi膮gni臋cia cel贸w, dla kt贸rych zosta艂a ustanowiona lub w razie wyczerpania si臋 jej 艣rodk贸w finansowych i maj膮tku.
 2. Likwidator贸w Fundacji powo艂uje i odwo艂uje Rada Fundacji.

搂 27

Decyzj臋 o likwidacji podejmuje Zarz膮d w drodze jednomy艣lnej uchwa艂y, kt贸ra w celu wywo艂ania skutk贸w prawnych wymaga zatwierdzenia przez Rad臋 Fundacji.

搂 28

艢rodki finansowe i maj膮tek pozosta艂y po likwidacji Fundacji mog膮 zosta膰 przeznaczone moc膮 uchwa艂y Rady Fundacji na rzecz dzia艂aj膮cych w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbli偶onych celach.

Za dzie艅 wej艣cia w 偶ycie Statutu uwa偶a si臋 dzie艅 jej zarejestrowania przez S膮d Rejonowy.

Nasze sprawozdanie zobaczysz na stronie -> https://www.niw.gov.pl/opp/sprawozdania-opp/

Klikasz w „Przegl膮danie sprawozda艅”, wpisujesz nazw臋 „Fundacja Pro Spe”. Powodzenia!

 

 

Copyright 2021 by Pro Spe Foundation. All rights reserved.