Statut

Statut Fundacji Pro Spe

 

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą PRO SPE, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Maciej Gierula zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza mgr Danutę Grotowską w kancelarii notarialnej
 2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn. Dz.u. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.).
 3. Fundacja jest apolityczna.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest miasto Rzeszów.

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, biura i przedstawicielstwa a także przystępować do krajowych
  i międzynarodowych organizacji spółek handlowych..
 3. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.
 4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 5. Fundacja używa chronionych prawem nazwy oraz znaku graficznego, odróżniających ją od innych tego typu jednostek.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i certyfikaty oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 6

 1. Celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy w ramach działalności pożytku publicznego.
 2. Celami Fundacji są:
 • Działalność charytatywna w tym inicjowanie i wspieranie pastoralnych, charytatywnych i ogólnie pomocowych działań dla mieszkańców Gruzji i Kaukazu oraz w innych krajach w tym w Polsce.
 • Promocja i organizacja wolontariatu w tym szerzenie idei wolontariatu w ramach działalności charytatywnej
  i pomocowej.
 • Promowanie rewitalizacji w tym pomoc w zakresie dbałości o zabytki szczególnie w Gruzji i terenie Kaukazu południowego oraz w innych krajach w tym w Polsce.
 • Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 • Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, turystyczna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
 • Dobroczynne fundowanie nagród, stypendiów lub upominków oraz udzielanie innego rodzaju pomocy dla osób i instytucji objętych działaniem Fundacji.
 • Pomoc społeczna i inna działalność pomocowa osobom ubogim i przeżywającym inne trudności, samotnym matkom, rodzinom, dzieciom i młodzieży, samotnym, bezdomnych, chorym, niepełnosprawnym, osobom
  w sędziwym wieku oraz wyrównywanie szans mieszkańców Gruzji i Kaukazu oraz w innych krajach w tym w Polsce.
 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców Gruzji i Kaukazu oraz w innych krajach w tym w Polsce.
 • Wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa oraz krzewienie wiedzy o historii, kulturze i walorach miejsc Gruzji i Kaukazu oraz innych miejsc, do których dostarczana jest pomoc.
 • Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia wśród mieszkańców Gruzji i Kaukazu oraz w innych krajach w tym w Polsce.
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym wśród mieszkańców Gruzji i Kaukazu oraz w innych krajach w tym w Polsce.
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych wśród mieszkańców Gruzji i Kaukazu oraz w innych krajach w tym w Polsce.
 • Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania dla mieszkańców Gruzji i Kaukazu oraz w innych krajach w tym w Polsce.
 • Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży Gruzji i Kaukazu oraz w innych krajach w tym w Polsce.
 • Pomoc Polonii i Polakom za granicą;
 • Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 • Działalność na rzecz organizacji pozarządowych i na rzecz rozwoju sektora organizacji pozarządowych
 • Promowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)
 • Promowanie wielokulturowości i tolerancji;
 • Działania na rzecz budowania kapitału społecznego w Polsce i poza jej granicami

 § 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie działalności nieodpłatnej pożytku publicznego w zakresie:
 • Prowadzenie poradnictwa i koordynacji własnych projektów.
 • Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.
 • Inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej.
 • Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą oraz charytatywną i pastoralną.
 • Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami o zasięgu międzynarodowego działania w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 • Współpracę z misjonarzami Kościoła Katolickiego i wolontariuszami.
 • Koordynowanie współpracy pomiędzy instytucjami w Gruzji i Polski oraz innych krajów chcących pomagać na Zakaukaziu lub wymagających pomocy charytatywnej czy edukacyjnej.
 • Organizację zbiórek, imprez charytatywnych, koncertów, zawodów, wystaw, konkursów itp.
 • Organizację wyjazdów dla współpracowników, wolontariuszy oraz wyjazdów turystycznych dla Polaków do Gruzji jak i Gruzinów do Polski oraz szerzenie turystyki do Gruzji wszędzie tam gdzie znajduje ona zainteresowanie.
 • Finansowanie zakupu bądź pozyskanie z różnych źródeł sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego oraz transportu niniejszego sprzętu do Gruzji i innych krajów wymagających pomocy w tym Polski.
 • Współpraca z mediami oraz środowiskami: akademickim, szkolnym, artystycznym innymi chcącymi pomagać na rzecz Gruzji i działalności misyjnej w wielu krajach Świata.
 • Przyznawanie nagród i stypendiów.
 • Podnoszenie świadomości ekologicznej w Gruzji i innych krajach świata.
 • Podejmowanie innych działań zgodnych z celami Fundacji.
 1. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie określonym szczegółowo w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

 

Majątek i dochody Fundacji.

§ 9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie: 2.500 (dwa tysiące pięćset) złotych (w tym 1500 PLN na cele statutowe i 1000 PLN na działalność gospodarczą) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10

 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 2. Fundacja nie ma prawa:
 • udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem Fundacji zobowiązań w stosunku do fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 • przekazywać majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
 • zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
 • udostępniać konta Fundacji w celu zbierania środków finansowych na indywidualne potrzeby.

§ 11

 1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
 • darowizn, spadków, zapisów osób fizycznych i prawnych
 • sponsoringu
 • dotacji i subwencji oraz grantów,
 • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 • dochodów z majątku Fundacji
 • wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat, kapitałowych, papierów wartościowych oraz odsetek od udzielonych pożyczek,
 • odpłatnej działalności pożytku publicznego
 • dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
 • wpłat 1% podatku od podatników (w przypadku posiadania przez Fundację statusu OPP)
 • innych źródeł.
 1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
 2. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych.

§ 12

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

Działalność gospodarcza

§ 13

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego..
 3. Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów statutowych.
 4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, nie pokrywającą się z działalnością statutową Fundacji, w zakresie m.in.:
 • usług promocyjnych, reklamowych i marketingowych oraz badania rynku i opinii publicznej,
 • handlu hurtowego i detalicznego, wynajmu bądź dzierżawy sprzętu, akcesoriów, urządzeń medycznych i rehabilitacyjnych, środków farmaceutycznych, materiałów medycznych i higieniczno-sanitarnych oraz innych służącym higienie i zdrowiu,
 • wydawnictw, rejestracji dźwięku i obrazu, poligrafii,
 • działalności związanych z organizacją targów, wystaw, konferencji, kongresów, koncertów,
 • usług hotelarskich i żywieniowych na potrzeby kongresów, konferencji, wystaw, targów, spotkań, sympozjów i zjazdów, spotkań integracyjnych i rekreacyjnych oraz szkoleń.
 • Prowadzenia pozaszkolnych form kształcenia
 1. Szczegółowy zakres działalności gospodarczej Fundacji jest zawarty w ewidencji KRS.

Władze Fundacji.

§ 14

 1. Władzami fundacji są:
 • Rada Fundacji,
 • Zarząd Fundacji.
 1. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

 

Rada Fundacji.

§ 15

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 6. Członek Rady Fundacji nie może być jednocześnie Członkiem Zarządu ani pozostawać w związku małżeńskim z członkiem zarządu, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 7. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 8. Członek Rady Fundacji ma obowiązek bezzwłocznego zawiadomienia Rady Fundacji o zaistnieniu okoliczności opisanych w ust. 2.
 9. Członek Rady Fundacji może otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni
 10. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 11. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 16

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. Spotkanie jest możliwe także jako telekonferencja.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 17

 1. Do zadań Rady należy w szczególności:
 2. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
 3. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
 4. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 5. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 6. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 7. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 8. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
 9. Podejmowanie decyzji o zmianie statutu.

§ 18

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

 

Zarząd Fundacji.

§ 19

 1. Fundator może być jednocześnie członkiem Zarządu.
 2. Fundator może być prezesem Fundacji.

§ 20

 1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
 2. Członkiem zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 4. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
 5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 21

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 • uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 • uchwalanie regulaminów,
 • sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 • ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 • podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
 • przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 • występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. Można głosować pisemnie w formie listownej.
 2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu drogą telefoniczną lub mailową.
 3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 4. Zarząd co roku, do dnia 31 grudnia, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

 

Sposób Reprezentacji

§ 22

 1. Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa jednoosobowo prezes zarządu lub dwaj członkowie zarządu działający łącznie.
 2. W sprawach związanych z zatrudnianiem pracowników oraz w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej kwoty 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych wymagany jest podpis dwóch członków zarządu w tym Prezesa Zarządu.

 

Zmiana Statutu

§ 23

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

 

Połączenie z inną fundacją.

§ 24

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 25

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

 

Likwidacja Fundacji.

§ 26

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 27

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 28

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

 

 

 

Za dzień wejścia w życie Statutu uważa się dzień jej zarejestrowania przez Sąd Rejonowy.

Nasze sprawozdanie zobaczysz na stronie -> https://www.niw.gov.pl/opp/sprawozdania-opp/

Klikasz w „Przeglądanie sprawozdań”, wpisujesz nazwę „Fundacja Pro Spe”. Powodzenia!

 

 

Copyright 2020 by Pro Spe Foundation. All rights reserved.